Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Algemeen

Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen de relatie tussen enerzijds BISCUITERIE DESTESTREE SPRL, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te rue de la Molignée 69B Boîte 1, 5537 Warnant, België, en waarvan het BCE-nummer 0823 382 124 is, die onder de naam ” E-Boutique de la BISCUITERIE DESTREE “, hierna ” de Verkoper ” genoemd, en anderzijds de natuurlijke of rechtspersoon die een bestelling op afstand (via een ” online ” bestelling, via de www-website, doet.biscuiteriedestree.be ), in eigen naam of voor rekening van derden, zowel voor professionele als voor privédoeleinden – hierna “de Klant” genoemd. Afhankelijk van de specifieke situatie van de Klant (consument of niet) kunnen bepaalde clausules van deze algemene voorwaarden niet op hem van toepassing zijn.

LA BISCUITERIE DESTREE SPRL biedt de Klant de verkoop van producten online aan onder de naam “LA BISCUITERIE DESTREE SPRL E-Boutique”.

De klant verklaart dat hij volledig handelingsbekwaam is.

 1. Onderwerp

De producten worden te goeder trouw en zo nauwkeurig mogelijk beschreven op de website www.biscuiteriedestree.be De Klant heeft altijd de mogelijkheid om aanvullende informatie over de aangeboden producten te verkrijgen op eenvoudig verzoek op het e-mailadres stephen@biscuiteriedestree.be , telefonisch op 00 32 (0) 495 22 59 16 . De presentatie van de producten is dus niet bindend voor de verkoper en vormt geen aanbod in de zin van het burgerlijk recht.

Foto’s, schema’s, tekeningen of videofilms ter illustratie van de producten vallen niet onder het contract. Indien er fouten zijn gemaakt, kan in geen geval de verantwoordelijkheid van de Verkoper worden ingeroepen.

 1. Bestel

Aangezien de producten die in de E-Boetiek de la BISCUITERIE DESTREE SPRL worden aangeboden, levensmiddelen zijn die snel kunnen bederven of aflopen, heeft de consument geen herroepingsrecht.

De producten die worden aangeboden in de BISCUITERIE DESTREE SRPL E-Boutique zijn de producten die op de dag van de raadpleging door de Klant op de Site staan en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

De Klant kan de verschillende producten die door de Verkoper worden aangeboden bekijken op zijn website www.biscuiteriedestree.be . De Klant kan vrij rondkijken op de verschillende pagina’s van de site, zonder zich te binden aan een bestelling.

De producten worden gepresenteerd door middel van een informatieblad (productnaam, samenstelling, foto en prijs) dat met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en precisie is uitgewerkt om de meest getrouwe en volledige beschrijving mogelijk te maken. Gezien de digitale presentatie van de producten op het internet is het echter mogelijk dat de perceptie van de klant van de fotografische weergave van de producten niet exact overeenkomt met het product zelf.

De Klant zal dan de gewenste producten en hun hoeveelheid selecteren. De producten worden automatisch toegevoegd aan het winkelmandje van de klant.

De bestelling van een product dat op de site verschijnt, kan vergezeld gaan van de registratie van een klantaccount, door te klikken op “Ik wil mijn klantaccount in één klik aanmaken om mijn bestelling te kunnen volgen”. De Klant zal hiervoor een formulier moeten invullen. Bovendien moet de Klant zijn of haar e-mailadres en een wachtwoord naar keuze opgeven, dat persoonlijk en vertrouwelijk is en dat hij of zij later op de site moet identificeren. De Klant gaat ermee akkoord dat de vermelding van deze twee identificatoren een bewijs is van zijn identiteit en dat hij met deze algemene verkoopsvoorwaarden instemt.

De Klant kan op elk moment een overzicht krijgen van de producten die hij of zij heeft geselecteerd door te klikken op “Winkelmandje bekijken”, eventuele fouten bij het invoeren van de bestelgegevens corrigeren, zijn of haar productkeuze vervolledigen en de producten bestellen door te klikken op “Bestellen”.

De Klant kan de wijze van betaling kiezen die hij wenst volgens de voorwaarden van artikel 6.

Zodra hij op “Kopen” klikt, valideert de Klant zijn bestelling definitief: de bestelling wordt geregistreerd en de verkoop wordt definitief afgesloten. De Klant kan eventuele fouten bij het invoeren van de bestelgegevens niet meer corrigeren.

Het contract wordt geacht te zijn gesloten na bevestiging per e-mail en houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van deze algemene voorwaarden. De bevestiging van de bestelling bevat de details van de bestelling:

 • Samenvatting van artikel(en).
 • Totaal bedrag van de bestelling.
 • Totaal bedrag van de levering en de vergoedingen.
 • Contactgegevens van de klant.
 • Plaats en datum van verzending van de bestelling (ter informatie),
 • Informatie over de betalingsvoorwaarden.
 • Contactgegevens van de klantendienst van de E-Boutique de la BISCUITERIE DESTREE SPRL.

Het bestelformulier wordt geregistreerd in de computerregisters van de Verkoper, zelf bijgehouden op een betrouwbare en duurzame drager, en wordt beschouwd als bewijs van de contractuele relaties tussen de partijen. Het wordt ook beschouwd als een bewijs van de beschikbaarheid en de prijs van de artikelen.

Automatische registratiesystemen worden beschouwd als bewijs van de aard, inhoud en datum van de bestelling. De verkoop wordt pas gesloten vanaf de bevestiging van de bestelling die per e-mail naar de Klant wordt gestuurd.

De Verkoper is niet gebonden aan de bestelling van de Klant totdat een dergelijke schriftelijke bevestiging van aanvaarding is verzonden om de bestelling te verwerken. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling te onderwerpen aan andere voorwaarden, deze op te schorten of te weigeren, in het bijzonder indien de bestelling onvolledig blijkt te zijn, indien de meegedeelde gegevens kennelijk onjuist zijn, in geval van niet-betaling van eerdere bestellingen, of om enige andere reden naar het oordeel van de Verkoper.

De door de klant bij de bestelling verstrekte informatie is bindend voor de klant: in geval van een fout in de formulering van de contactgegevens van de klant kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om de levering uit te voeren.

Bestellingen zijn pas definitief wanneer ze bevestigd zijn door de betaling van de bestelling door de Klant.

 1. Prijzen

De prijzen van de verschillende producten zijn aangegeven in euro’s (€), alle belastingen inbegrepen. De prijzen zijn netto, exclusief verzendkosten. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen. De producten worden echter gefactureerd in euro’s op basis van de prijzen die gelden op het moment van de bestelling, onder voorbehoud van beschikbaarheid. Het plaatsen van een bestelling impliceert de aanvaarding van de aangegeven prijs voor het gekozen product.

Eventuele verzendkosten worden apart vermeld bij het plaatsen van uw bestelling en moeten ook bij de bestelling worden betaald.

In de orderbevestiging is het totaalbedrag de uiteindelijke prijs, uitgedrukt in alle belastingen en heffingen.

 1. Douanerechten

Elke bestelling die op de site wordt geplaatst en buiten België wordt geleverd, kan worden onderworpen aan eventuele belastingen en douanerechten die worden geheven op het moment dat het pakket op de plaats van bestemming aankomt.

Deze douanerechten en eventuele belastingen in verband met de levering van een artikel vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Klant. De Verkoper is niet verplicht om de toepasselijke douanerechten en belastingen te controleren en aan de Klant mee te delen. Om zich hiervan op de hoogte te stellen, adviseert de Verkoper de Klant om contact op te nemen met de bevoegde autoriteiten in zijn land.

 1. Betalingsvoorwaarden

De BISCUITERIE DESTREE E-Boutique site valt onder de Belgische wetgeving, en de artikelen die op de site worden aangeboden worden allemaal vanuit België verzonden. De facturen worden opgesteld in euro’s, onder voorbehoud van de Belgische belasting op de toegevoegde waarde (btw) die 6% bedraagt en de transportkosten onder voorbehoud van 21%.
Elke bestelling die naar een land van de Europese Unie buiten België wordt verzonden, is onderworpen aan de BTW van het land van verzending en volgens de drempels die door de Europese Unie zijn toegestaan.

De Verkoper gaat akkoord met de volgende betalingsvoorwaarden: VISUM, MASTERCARD, BANCONTACT. De Klant ontvangt een bevestiging van de ontvangst van de betaling van de prijs per e-mail.

Ongeacht de gekozen betalingswijze wordt de bestelling pas in aanmerking genomen nadat deze is gevalideerd. Zolang een bestelling niet is gevalideerd, blijft deze geregistreerd, maar wordt er geen rekening mee gehouden. De validatie van de bestelling wordt uitgevoerd zodra de debetopdracht door de controle- en validatie-instelling voor de betaling is verzonden. Het is op dit moment dat de Verkoper een bevestigingsmail stuurt en de Klant wordt gedebiteerd.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om het beheer van de bestelling op te schorten in geval van weigering van toestemming tot betaling met een creditcard door de erkende organisaties of in geval van niet-betaling. Indien nodig kan de verkoper de verkoop als nietig beschouwen.

De Verkoper garandeert de volledige vertrouwelijkheid van de bankgegevens, beveiligd door het SSL-protocol, dat automatisch de geldigheid van de toegangsrechten controleert bij de betaling met een creditcard en alle uitwisselingen codeert om de vertrouwelijkheid te waarborgen.

 1. Bewijs van transactie

In het algemeen aanvaarden de partijen elektronische bewijsmiddelen in het kader van hun relaties (e-mail…).

De partijen komen overeen dat de door de verkoper geregistreerde gegevens het bewijs vormen van alle transacties die door de klant op de site worden verricht. De door het betalingssysteem geregistreerde gegevens vormen het bewijs van financiële transacties.

De archivering van inkooporders en facturen gebeurt op een betrouwbare en duurzame manier en wordt als bewijsstuk geleverd.

 1. 2.2. Wijze van uitvoering

De bestellingen worden verwerkt van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de feestdagen. De pakketten worden verzonden vanuit België, binnen 1 tot 15 werkdagen na betaling van de bestelling, behalve in geval van overmacht.

De Verkoper wijst elke verantwoordelijkheid af wegens laattijdige levering of niet-levering in geval van overmacht of een gebeurtenis buiten zijn wil, die de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk onmogelijk zou maken of duurder zou maken, of in geval van schuld van derden, zoals de leveranciers van de partijen, onderaannemers, agenten en vertegenwoordigers, of in geval van niet-nakoming door de Klant van zijn verbintenissen.

Oorlog, rellen, brand, stakingen, ongevallen en de onmogelijkheid om te leveren worden beschouwd als overmacht die de verkoper ontslaat van zijn leveringsplicht. De Verkoper zal de Koper tijdig op de hoogte houden van de hierboven genoemde gevallen of gebeurtenissen.

In ieder geval kan de levering van de producten binnen de termijnen alleen plaatsvinden als de Afnemer op de hoogte is van zijn verplichtingen jegens de Verkoper. Bovendien worden de levertijden te goeder trouw vermeld in de bestelling of in het overzicht ervan en zijn ze slechts indicatief. Termijnen zijn dus op zich geen essentiële voorwaarde van het contract en de verkoper is niet aansprakelijk voor enige schadevergoeding of rente in geval van vertraging in de uitvoering van zijn verplichtingen.

De Klant kan ook de vastgestelde datum wijzigen, in overeenstemming met de voorwaarden die zijn vermeld in de bevestigingsmail, hetzij op de website https://www.biscuiteriedestree.be/, hetzij door contact op te nemen met de klantenservice op stephen@biscuiteriedestree.be, en dit door het betalen van de eventuele kosten en vergoedingen in verband met deze wijziging van de datum.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om bepaalde diensten toe te vertrouwen aan derden, werknemers of agenten die onder zijn verantwoordelijkheid handelen, binnen de grenzen van de wettelijke bepalingen en de regels inzake goedkeuring en accreditatie.

Producten gekocht op de website www.biscuiteriedestree.be worden geleverd op het door de klant aangegeven afleveradres. De Verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de fouten van de Klant bij het aannemen van een bestelling.

De Verkoper kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het gesloten contract in geval van overmacht, storingen, gedeeltelijke of volledige stakingen van met name vervoermiddelen en vervoersdiensten.

Een gedetailleerde leveringsbon die overeenkomt met de bestelling, opgesteld op naam van de klant, zal aan de bestelling worden gehecht.

Het terugsturen van het product wordt alleen geaccepteerd om kwaliteitsredenen. Indien nodig kunt u een e-mail sturen naar onze klantenservice op stephen@biscuiteriedestree.be met foto’s van het product en de verpakking. De terugzending is pas mogelijk 7 werkdagen na ontvangst van het pakket.

 1. Ontbreken van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor overeenkomsten die op afstand worden gesloten via de website https://www.biscuiteriedestree.be/, overeenkomstig artikel VI.53 van de wet van 21 december 2013 en artikel 47 § 4 6° van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

 1. Beschikbaarheid

Aanbiedingen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de producten. In geval van onbeschikbaarheid na het plaatsen van de bestelling, verbindt de Verkoper zich ertoe de Klant zo snel mogelijk telefonisch of per e-mail te informeren. De Klant kan dan verzoeken om annulering van de bestelling. De Klant zal, indien nodig, worden terugbetaald door het crediteren van zijn bankrekening binnen dertig dagen na de annulering.

 1. Intellectueel Eigendom

Alle teksten, commentaren, illustraties en afbeeldingen die op onze site worden gereproduceerd, vallen onder het auteursrecht en het intellectueel eigendomsrecht. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie zonder toestemming van de verkoper is strikt verboden. De bestelling houdt geen enkele overdracht of concessie van intellectuele eigendomsrechten in, tenzij uitdrukkelijk vermeld.

 1. Verantwoordelijkheden

De aangeboden producten zijn in overeenstemming met de geldende Belgische en Europese wetgeving. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor zover hij zijn diensten heeft verricht in overeenstemming met de bepalingen van dit reglement.

De Verkoper is alleen aansprakelijk jegens de Klant voor zijn fraude of grove nalatigheid of die van zijn werknemers of agenten.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade hieronder, bedrijfsonderbreking, winstderving, verlies van kansen, verlies van productie, verlies van zaken, verlies van goodwill, schade aan de reputatie, schade of kosten, deze opsomming is niet uitputtend.

Elke klacht moet schriftelijk worden ingediend, onverwijld per e-mail aan stephen@biscuiteriedestree.be of per aangetekende brief aan de Verkoper, wiens adres wordt vermeld in artikel 1 van deze algemene voorwaarden. Indien binnen dertig dagen na ontvangst van de klacht blijkt dat de Verkoper zijn verplichtingen niet is nagekomen, zal de Verkoper op eigen kosten een nieuwe levering doen van de producten waarop de klacht betrekking heeft.

 1. Overdracht van eigendom

De E-Boutique de la BISCUITERIE DESTREE SPRL behoudt de volledige eigendom van de verkochte producten tot de volledige ontvangst van alle bedragen die de Klant verschuldigd is in verband met zijn bestelling. De eigendomsoverdracht van een door de klant gekocht goed aan een derde partij wordt niet in behandeling genomen. Alleen de Klant van oorsprong van dit goed kan aanspraak maken op toegang tot de clausules van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

De persoonlijke gegevens die in het kader van de verkoop op afstand worden verzameld, zijn verplicht, aangezien deze gegevens noodzakelijk zijn voor de verwerking en de levering van de bestellingen en voor de opstelling van de facturen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk. Het gebrek aan informatie impliceert de automatische afwijzing van de bestelling.

De Verkoper verbindt zich ertoe de door zijn Klanten meegedeelde informatie niet aan derden bekend te maken. Deze informatie zal enkel worden gebruikt voor intern beheer, d.w.z. voor het beheer van de bestellingen, de facturering, de dienstverlening, de solvabiliteit, de marketing of de gepersonaliseerde reclame… zonder dat deze lijst exhaustief is.

Zij kunnen echter wel worden meegedeeld aan organisaties die contractueel verbonden zijn met de verkoper voor hun eigen commerciële prospectie.

De bezoeker heeft echter het recht om zich, op verzoek en kosteloos, te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens voor gepersonaliseerde marketingdoeleinden.

De Verkoper verbindt zich ertoe de principes van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens te respecteren. In dit verband kan de Klant die op de site van de Verkoper heeft besteld, te allen tijde verzoeken om de persoonsgegevens die de Verkoper over hem heeft geregistreerd in te zien, te verbeteren of te verwijderen door een e-mail te sturen naar stephen@biscuiteriedestree.be of een brief te sturen naar het in artikel 1 van deze algemene voorwaarden vermelde adres.

 1. Afdwingbaarheid van de algemene voorwaarden

Alle bestellingen van de Klant, evenals alle leveringen door de Verkoper, impliceren de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de Klant van deze algemene verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van alle andere documenten, zoals de eigen algemene voorwaarden van de Klant, of een prospectus, catalogus, enz. die slechts een indicatieve waarde hebben.

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op hun zakelijke relaties, tenzij zij uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Een uitdrukkelijke afwijking van een van de algemene of bijzondere voorwaarden houdt geen afstand in van de toepassing van de andere algemene of bijzondere voorwaarden.

De annulering of niet-toepasselijkheid van een van de clausules van de algemene of bijzondere voorwaarden heeft geen invloed op alle andere bepalingen van de algemene of bijzondere voorwaarden, die geldig en van toepassing blijven.

Het feit dat de Klant deze algemene voorwaarden niet in zijn moedertaal heeft ontvangen, ontslaat hem niet van de toepassing ervan.

Elke bestelling van een product dat op de site wordt aangeboden, impliceert de raadpleging en uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zonder dat deze aanvaarding evenwel afhankelijk wordt gesteld van een handgeschreven handtekening van de Klant.

De validatie van de bestelbon door de Verkoper vormt een elektronische handtekening die tussen de partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening en is het bewijs van de volledigheid van de bestelling en de vervaldag van de verschuldigde bedragen in uitvoering van de genoemde bestelling.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn algemene voorwaarden te wijzigen zonder de Klant persoonlijk te verwittigen en zonder dat de Klant aanspraak kan maken op welke vergoeding dan ook. Het is dus aan de Klant om periodiek na te gaan of er wijzigingen zijn aangebracht. Er wordt bepaald dat de Klant deze algemene verkoopsvoorwaarden kan bewaren of afdrukken, op voorwaarde dat ze niet worden gewijzigd.

 1. Toepasselijk recht – geschillenbeslechting

Dit contract is onderworpen aan het Belgische recht.

Elke klacht moet vooraf worden geregistreerd door onze klantendienst op de e-mail stephen@biscuiteriedestree.be De klant zal eerst contact opnemen met de verkoper om een minnelijke schikking te treffen.

Indien het geschil blijft bestaan, zal het volgens het Belgische recht worden beslecht door de rechtbanken van het arrondissement DINANT, die in principe als enige bevoegd zijn, tenzij anders bepaald door het dwingend recht.